AVG

PRIVCACYBELEID VAN TERRA COLLINARIA

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Terra Collinaria verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van Terra Collinaria, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Terra Collinaria verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Terra Collinaria adres: Albert Schweitzerstraat 8 6269EC Margraten.
Telefoonnummer: 043-4581883. KvK nummer: 40204182.
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via info.terracollinaria@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Terra Collinaria en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum.
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s), datum lidmaatschap.
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv soort
aquarium

2.2 Terra Collinaria verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instantie: NBAT, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Terra Collinaria je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen t.b.v. het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Terra Collinaria en je te informeren over de ontwikkelingen van Terra Collinaria
E-mail berichtgeving :
Terra Collinaria gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Terra Collinaria Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via info.terracollinaria@gmail.com

3. Bewaartermijnen
Terra Collinaria verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Terra Collinaria passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Terra Collinaria kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Terra Collinaria zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Terra Collinaria je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, Ed Smeets via email-adres:  eymsmeets@msn.com 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info.terracollinaria@gmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.